ŠTUDIJA

Kateri motivacijski dejavniki in stereotipi mladim prepre?ujejo, da bi se lotili podjetništva?

V Franciji, Gr?iji, na Irskem in v Sloveniji smo opravili razgovore s podjetniki, ki so preizkusili pustolovš?ino podjetništva mladih. Ti intervjuji so pripomogli k boljšemu razumevanju motivacijskih dejavnikov in stereotipov, ki mladim prepre?ujejo odprtje podjetja.

Teme, ki smo jih opredelili in glavni zaklju?ki so bili naslednji:

1) Bolj raznolika predstavitev s strani uspešnih podjetnikov 
Klišeji okoli tipi?no uspešnega podjetnika so precej univerzalno deljeni: beli moški s sivimi lasmi. Razveljavitev pristranskosti glede tega zastopanja je bistvenega pomena in je podro?je, ki ga lahko raziskujemo v okviru projekta SEC: zastopanje uspešnih mladih podjetnikov, ve? žensk, bolj raznolikih etni?nih pripadnosti itd.

2) Spodbujanje medgeneracijskega mreženja in mentorstva      
Eden od na?inov za boj proti pristranskosti mladih in njihovega sorodnega ali domnevnega pomanjkanja izkušenj je ustvarjanje priložnosti, kjer lahko mlajši in starejši podjetniki med seboj delijo svoje znanje, se u?ijo drug od drugega in se vzpostavi sistem mentorstva.

3) U?enje “odraslih”, o tem, kako podpreti mlade     
V teh intervjujih smo se osredoto?ili na perspektivo mladih, vendar je bilo presenetljivo videti, koliko so na njihov uspeh vplivali odrasli okoli njih, ki verjamejo vanje. Ne morete pri?akovati, da bo mlad ?lovek uspel, ?e od odraslih ljudi okoli njega ne dobi nobene podpore ali spodbude. Ponovno je torej, da so starši ali u?itelji zaskrbljeni zaradi uspešnosti svojega otroka ali u?enca, zlasti v težkih gospodarskih okoliš?inah. Lahko si omislimo orodja, s pomo?jo katerih bi lahko bili odrasli podporniki mladih, ali celo zabavna orodja za mladino “Kako spraviti svoje starše krov (ali vsaj ne preve? vplivati ??na njihove strahove)?” Itd. Pomembno je, da jim pomaga ohraniti svojo pozornost in biti sposoben razlikovati med naravnimi dvomi in strahvi odraslih, v katerih je obkrožen. Klju?no je, da mladim pomagamo najti podporo, ki jo potrebujejo, da jim omogo?imo optimalne možnosti za uspeh.

4) Treba spodbujati miselnost, da mladi lahko uspejo v podjetništvu     
Poleg njihovega tesnega okolja prijateljev in družine , ki je bilo raziskano v tej raziskavi, igra kulturno okolje njihove države ogromno vlogo pri njihovi sposobnosti, da vidijo uspeh podjetnika: zdelo se je, da obstajajo države, v katerih naj bi mladi zaradi svoje neizkušenosti doživeli nesupeh. Evropske in mednarodne pobude lahko igrajo veliko vlogo pri podpori podjetniškega duha in pogona. Cilj je mlade spraviti v miselnost, ki jo je opisal Mark Twain: “Niso vedeli, da je nemogo?e, zato so to storili”.

5) Redefinicija neuspeha      
Številni anketiranci so izrazili prepri?anje, da bi bile njihove podjetniške izkušnje zelo koristne, ?etudi jim v tem konkretnem projektu ne bi uspelo. Zavedali so se veš?in, znanja, izkušenj, ki so jih gradili, in niso bili v skladu s splošnim dojemanjem neuspeha v Evropi. Zaznavanje neuspeha je mogo?e oblikovati druga?e in ga predstaviti kot korak, del podjetniške poti in ne njenega konca. To se lahko za?ne s ponazoritvijo ve? situacij, ki jih je mogo?e razlagati kot neuspehe, vendar so naravne in pri?akovane.

6) Spodbudni, vendar realni glede realnosti ustanavljanja podjetja – “kaj pri?akovati, ko ustanovite podjetje”      
V skladu z zgornjim komentarjem je treba biti zelo jasen in odkrit, kaj lahko pri?akujete ob zagonu podjetja: pomanjkanje navdušenja, pomanjkanje podpore, osebni in poklicni deli življenja se prepletajo, zamude pri pla?ilih, potrebna disciplina in ?ustveni rolerji. To bo pomagalo mladim, da bodo manj demotivirani, ko se znajdejo v teh situacijah, in jih vidijo kot del procesa. Klju?no pri tem je zagotoviti vpogled, najpomembneje pa je vztrajati pri rešitvah, kje poiskati pomo? itd …

7) Opredelitev klju?nih lastnosti uspešnega podjetnika      
Pomembno je dolo?iti, kaj je potrebno za uspeh: nagon, podpora, strast, disciplina, sposobnost povezovanja z drugimi , temeljito razumevanje njihovega trga … Razvoj takšnega seznama bi lahko pomagal odraslim, da se orientirajo in svetujejo študentom, ki razmišljajo o podjetniškem razvoju. Pomaga jim lahko tudi lo?iti starost od nabora spretnosti in razmišljanja ter prepoznati mlade, ki imajo kar potrebujejo.

8) Pomo? mladim pri zagonu      
Številni anketiranci so ob za?etku svojega delovanja delili ob?utek preplavljenosti, ne vedo?, kje za?eti ali kje poiskati pomo?. Pomagati jim, da se opustijo strahu pred napakami, in poudarjanje pomembnosti za?etka dela (majhni koraki vsak dan, jasnost izhaja iz ukrepanja) sta klju?nega pomena za boj proti pasti perfekcionista, ki jo je omenilo toliko anketirancev. To še posebej velja za mlade ženske, ki se pogosteje spopadajo s tem pogosteje kot mladi moški.

9) Premisliti, kako se podjetništvo pou?uje v šolah in na univerzah      
Vprašanja o vlogi, ki so jo igrale njihove šole, so številni anketiranci komentirali s pomanjkanjem ustreznosti pouka o podjetništvu: preve? teoreti?no, premalo vpogleda s strani dejanskih podjetnikov, nekateri predmeti so bili predavani prezgodaj (na primer poslovni na?rt). Obstaja veliko prostora za izboljšave in priložnost za ozaveš?anje šol o tem, kaj mladi podjetniki resni?no potrebujejo glede nabora spretnosti.

10) Prilagoditev posebnih sporo?il mladim ženskam   
Intervjuji mladih žensk ponazarjajo razlike v na?inu, kako ženske podjetništvo dojemajo in doživljajo. Nekatere teme, ki smo jih opredelili za to specifi?no populacijo, so: krepitev samozavesti, pogajalskih sposobnosti, resno jemanje na podro?jih, kjer prevladujejo moški, vpliv materinstva…