ERASMUS+ PROGRAM

Kaj je strateško partnerstvo za sodelovanje za inovacije?

Strateško Partnerstvo za mladino in šport program Erasmus+, ponuja priložnost za organizacije, ki delujejo na podro?ju izobraževanja, usposabljanja in mladine ter tudi za podjetja, javne organe, ki delujejo v razli?nih družbeno-gospodarskih sektorjih, naj sodelujejo pri vzpostaviti inovativne prakse, ki vodijo do visokokakovostnega pou?evanja, usposabljanja, vajeništva, mladinskega dela, modernizacije institucij in družbenih inovacij.

Podpreti je mogo?e razli?ne dejavnosti: študije, ankete, mednarodna sre?anja, nadzor zaposlitve, usposabljanje, razvoj in eksperimentiranje inovativnih metod in orodij …

Kakšni so cilji strateškega partnerstva?

Njihov namen je podpreti razvoj, prenos in / ali izvajanje inovativnih praks na lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski organizacijski ravni. Spodbujajo skupne pobude, ki spodbujajo sodelovanje, vzajemno u?enje in izmenjavo izkušenj na evropski ravni. Upoštevati morajo prednostne naloge, ki jih je dolo?ila Evropska komisija.

Katere transverzalne prednostne naloge podpira program?

– Spodbujati pridobivanje, ocenjevanje in priznavanje spretnosti in kompetenc za spodbujanje zaposljivosti in socialne vklju?enosti. Ta dinamika zahteva sodelovanje med podro?ji izobraževanja, usposabljanja, mladine in poklicnega sveta.

– Spodbujati socialno vklju?enost in pravi?nost za vse z izboljšanjem socialnih, državljanskih, medkulturnih, kriti?nih veš?in in sodelovanja mladih. Olajšati prehod u?encev z razli?nimi praksami, povezanimi s formalnim/neformalnim izobraževanjem, pa tudi s priznavanjem, potrjevanjem in izboljševanjem spretnosti in kvalifikacij.

– Pove?ati strokovni razvoj tistih, ki delajo ali so dejavni na podro?jih izobraževanja, usposabljanja in mladine, z inovacijami in z izboljšanjem kakovosti in izbire v za?etnem usposabljanju in nadaljnjem usposabljanju z vzpostavitvijo novih pedagogik in metodologij

– Pove?ati vklju?enost lokalnih in regionalnih javnih organov v kvalitativni razvoj podro?ij izobraževanja, usposabljanja in mladine.

– Spodbujati razdeljevanje med razli?nimi izobraževalnimi sektorji (formalno, neformalno, neformalno) za podporo poklicni integraciji, individualnemu u?enju in osebnostnemu razvoju študentov, u?encev, študentov.

– Izboljšati zmogljivosti organizacij, ki delujejo na podro?ju izobraževanja, usposabljanja in mladine, zlasti na podro?ju strateškega razvoja, organizacijskega vodenja, vodenja, kakovosti.

?e želite izvedeti ve?, obiš?ite …