ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Τι είναι μια στρατηγική εταιρική σχέση για τη συνεργασία για την καινοτομία;

Οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις του προγράμματος Erasmus + Νεολαία και Αθλητισμός προσφέρουν την ευκαιρία σε οργανισμούς που εργάζονται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, αλλά και σε εταιρείες, δημόσιες αρχές, ενεργές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε διαφορετικούς κοινωνικοοικονομικούς τομείς να συνεργαστούν προκειμένου να εφαρμόστουν καινοτόμες πρακτικές που οδηγούν σε υψηλής ποιότητας διδασκαλία, κατάρτιση, μαθητεία, εργασία για νέους, εκσυγχρονισμούς θεσμικών οργάνων και κοινωνικές καινοτομίες.

Μπορούν να υποστηριχθούν διάφορες δραστηριότητες: μελέτες, έρευνες, διεθνείς συναντήσεις, παρακολούθηση θέσεων εργασίας, εκπαίδευση, ανάπτυξη και πειραματισμός καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων …

Ποιοι είναι οι στόχοι μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης;

Στόχος τους είναι να υποστηρίξουν την ανάπτυξη, μεταφορά ή / και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό οργανωτικό επίπεδο. Ενθαρρύνουν κοινές πρωτοβουλίες που προωθούν τη συνεργασία, την ομότιμη μάθηση και την ανταλλαγή εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να ακολουθούν τις προτεραιότητες που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ποιες είναι οι εγκάρσιες προτεραιότητες που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα;

– Ενθάρρυνση της απόκτησης, της αξιολόγησης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, προκειμένου να προωθηθεί η απασχολησιμότητα και η κοινωνική ένταξη. Αυτή η δυναμική απαιτεί συνεργασία μεταξύ των τομέων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του επαγγελματικού κόσμου.

– Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας για όλους μέσω της βελτίωσης των κοινωνικών, πολιτικών, διαπολιτισμικών, κριτικών δεξιοτήτων και της συμμετοχής των νέων.

– Διευκόλυνση της μετάβασης των μαθητών μέσω διαφόρων πρακτικών που σχετίζονται με την τυπική / μη τυπική εκπαίδευση, καθώς και μέσω της αναγνώρισης, της επικύρωσης και της ενίσχυσης των δεξιοτήτων και των προσόντων.

– Αύξηση της επαγγελματικής ανάπτυξης όσων εργάζονται ή δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας με καινοτομία και αύξηση της ποιότητας και των επιλογών στην αρχική κατάρτιση και τη συνεχή κατάρτιση, με τη δημιουργία νέων παιδαγωγικών και μεθοδολογιών

– Αύξηση της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών στην ποιοτική ανάπτυξη των τομέων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

– Προώθηση της αποικοδόμησης μεταξύ των διαφόρων τομέων της εκπαίδευσης (τυπική, μη τυπική, ανεπίσημη) για την υποστήριξη της επαγγελματικής ένταξης, της ατομικής μάθησης και της προσωπικής ανάπτυξης των μαθητών, των διδασκομένων, των μαθητών.

– Βελτίωση των ικανοτήτων των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ιδίως στον τομέα της στρατηγικής ανάπτυξης, της οργανωτικής διαχείρισης, της ηγεσίας, της ποιότητας.


Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε …